Aplikacja ogólna

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
* Podanie Twojego adresu e-mail pozwoli nam na prawidłową identyfikację w systemie.
✓ OK
Kierunek rozwoju
Oczekiwania finansowe netto
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

Niniejsza informacja jest częścią Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, przyjętej przez Selsey Sp. z o.o. i przekazywana jest zgodnie z postanowieniami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.), w skrócie RODO. 


Biorąc udział w rekrutacji przekazujesz swoje dane osobowe. Ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych, nie wynikających z przepisów prawa, w tym udział w przyszłych procesach rekrutacji jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Selsey Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stargardzkiej 2a.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych:

  1. do przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu Pracy (art.6 ust.1 lit.c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne i dobrowolne działanie kandydata polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art.9 ust.2 lit.a w zw. z art.4 pkt 11 RODO),

  2. związanych z udziałem w przyszłych rekrutacjach , jeżeli kandydat wyrazi odrębną dobrowolną zgodę  (art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art.9 ust.1 lit.a w zw. z art.4 pkt 11 RODO),

  3. dochodzenia ewentualnych roszczeń Selsey sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Selsey Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust.1 lit. c) RODO, tj.  zarządzania udzieloną zgodą  obowiązkiem jej przechowywania i aktualizowania.

3. Na podstawie tak zebranych danych, nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. 

4. Dane mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przekazywane podmiotom współpracującym z Selsey Sp. z o.o., na podstawie zawartych umów i ustalonych zasadach.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej jako EOG, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach świadczenia na rzecz Administratora usług przez Google. W tych wyjątkowych sytuacjach przekazywanie Twoich danych odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską instrumentów prawnych oraz wdrożonych przez Administratora zabezpieczeń dodatkowych.

5. Przysługuje Ci prawo:

 1. cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jej cofnięciem;

 2. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

 3. do kontaktowania się  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w sprawie dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia na zasadach obowiązujących w RODO, 

 4. co możesz zrobić kontaktując się z nami pod adresem:  rodo@selsey.pl,

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

6. Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż to konieczne dla celów, dla których zostały one pozyskane. Tam gdzie to możliwe staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby i przez okres rekrutacji (4 miesiące od daty aplikacji), po tym czasie zostaną usunięte, chyba że wyraźnie zdecydujesz, że możemy je przetwarzać na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji – wtedy dane te będą przetwarzane nie dłużej niż 2 lata od wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody.